Уеб сайт за ревю на сайтове

websaitove.eu

КАКВО ДА ПРАВЯ АКО ПОЛУЧА ПРИЗОВКА ОТ СЪД ИЛИ НЯКОЙ АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН

Много често напоследък наши клиенти ни питат какво да правят като получат призовка. Повечето от тях дори не си дават сметка, какво точно означава това, затова някой я оставят настрани и се сещат за нея, едва когато вече започнат проблемите.

Ако попитате добрите адвокати, всеки един от тях ще Ви каже, че получаването на призовка и призоваване на страните в съдебният процес е от изключително голямо значение както за самия процес, така и за защита на правата на страните в съдебния процес.

Следва веднага да отбележим най-важната последица от това, а именно страните се считат за уведомени и тече срок за действия пред съд.В някой производства, текат различни срокове за отстраняване на нередности на документи, искови молби и правни становища.

Най-важното нещо, което следва да направите е да се обърнете веднага към специалист – адвокат в София или юрист с нужната подготовка, за да може да реагира своевременно и спази срока. При воденето на дела в съд и при призоваването се ангажира отговорността на страните по съдебни дела, с което се засягат значителни законни права и интереси на страните.

Законът посочва, че всяка от страните имат право да бъдат информирана за съдебните заседания или действията на съда. Условия за валидност за следващото съдебно заседание е самите призовки да са връчени на посочените в тях лица не по-късно от седем дни преди датата на съдебното заседание.

Целта на предварителното връчване на призовка е, че самото призовано лице се нуждае от достатъчно време, за да се подготви за съдебното заседанието, пък било и то само за да свидетелства за него.

Не Ви съветваме да се криете или откажете да приемете призовка, ако на нея е изписано Вашето име, защото като опитни адвокати, следва да Ви разясним, че това няма да промени нещата. В законодателството съществуват редица варианти при които лицата да се считат за връчени, ако едно или друго обстоятелство, не се е случило.

Още повече че, съдът може да разгледа делото без Ваше участие. Отказът да се приеме призовката,  обявлението или други съдебни книжа, които са редовно предявени, има същите правни последици, както и ако призовката е редовно връчена.Всяко лице, получило призовката за сметка на призования, е задължено да му я предаде.

В повечето случай по различни граждански, и по наказателни дела, призованото
лице може да получи призовката чрез работодателя си.

Самите призовките обикновено се връчват лично на лицето, което е призовано, от
призовкар или съдебен служител. В определени инстанции призовките могат да
се връчат по поща с обратна разписка, чрез общината, полицията, прокуратурата или
следствието. В спешни случаи призовките могат да се връчат по факс, чрез телеграма
или по телефона.

Важно е да знаете, че заедно с призовката могат да Ви връчат и други документи, който също
имат огромно значение за делото – Протоколи от съдебно заседание, експертизи, правни
становища на страните и др.

Съветваме Ви да обърнете внимание на следните особени правила Когато някоя от двете страни по делото замине за повече от 30 дни в чужбина, тя е длъжна да посочи съдебен адрес, ако няма адвокат по делото в Република България.  Ако лицето не посочи такъв адрес, всички книжа се прилагат към делото и се считат за връчени. Обърнете внимание, че съдът трябва да предупреди страните и свидетелите за тези последици, когато връчва първите призовки, обявления и други книжа.
Адвокат в София от lawyer-bulgaria.bg

Ако лицето, на което се връчва призовката, откаже да я приеме, това се удостоверява с подписа на поне един свидетел. В този случай лицето се счита за призовано.

Вашият адвокат, колкото и добър да е той, не може да откаже да получи призовка на свой клиент. Ако е призован свидетел или вещо лице, но той не се яви в съда (без да има сериозни причини за това), съдът може да му наложи глоба в размер до 100 лв.

Неявяването на обвиняем в съда може да доведе до промяна на мярката за неотклонение  (парична гаранция, задържане под стража, др.). На свидетел, който не се яви в съда, може да му бъде наложена глоба до 100 лева и съдът да постанови принудителното му довеждане на следващото съдебно заседание.
 
За да си спестите излишни нерви и емоции, както и неприятности от изтекъл срок на призовката, както и ако Ви е нужно разяснение за хода на съдебното производство се обърнете към нас

Международна Правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“
Tel./. Fax : +359 2 858 10 25
Tel. : + 359 897 90 43 91
E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg