Уеб сайт за ревю на сайтове

websaitove.eu

КАКВО ДА ПРАВИМ, KОГАТО ДЕЛОТО СТИГНЕ ДО КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ

Когато приключи производството пред възивната втора инстанция и делото отиде пред Върховен касационнен съд, трябва да сте наясно с възможностите, които имате при решаването на правните спорове.

Особено важно е да отчетете резултатите от досегашният ход на делото и да прецените възможностите при касационно обжалване. Потърсете и научете повече от адвокатите на lawyer-bulgaria.bg.

Съществен момент е фактът на последните промени в Гражданско процесуалният кодекс, съгласно който бяха приети редица важни промени, стесняващи достъпа до касационната инстанция. До трета инстанция например ще стигат само търговски дела с цена на иска над 20 000 лв. Прагът за гражданските дела остана 5000 лв.

Тук обаче бе направено важното уточнение, че цената на иска няма да прегражда достъпа до трета инстанция на „искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост“. С промените беше прието окончателно, че ВКС като цяло няма да се занимава с трудови дела, с някои изключения. На три инстанции ще се гледат исковете за заплати и обезщетения по трудово правоотношение с цена над 5000 лв., както и тези за незаконно уволнение, възстановяване на предишната работа и обезщетение за оставането без работа.

Прието беше и ограничаване на достъпа до ВКС и на още близо 20 вида дела. Сред тях са например тези за издръжка, както и брачните искове. ВКС няма да се произнася по решенията, с които детето след развод е настанено при близки, различни от родителите, в приемно семейство или институция. Сред тези дела са и споровете за упражняване на родителските права и задължения, както и тези за пътуване на детето в чужбина.

Делото се разглежда от тричленен състав на Върховния касационен съд в открито съдебно заседание, в което страните могат да обосноват правните си твърдения до приключване на заседанието по делото. На две инстанции ще приключват и реституционните искове на гражданите, пропуснали срока за възстановяване на собствеността си върху земеделски земи и гори. Няма да има трета инстанция и за делата за отмяна на незаконни решения по линия на етажната собственост, молбите за промяна на име, както и споровете по законността на стачки.

Най-общо на касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат:
въззивните решения на окръжните съдилища с изключение на решенията по: искове за издръжка, брачни искове, искове за парични вземания по граждански и търговски дела с цена на иска до 5000 лв.; някои искове относно собствеността и ползването на земеделските земи и за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд;

решенията на апелативните съдилища, освен въззивните им решения по искове за парични вземания по търговски дела с цена на иска до 25 хил. лв. и решенията по колективни трудови спорове;
някои определения на въззивните съдилища – по правило тези, които преграждат по-нататъчния ход на производството;

Адвокат в София от lawyer-bulgaria.bg

Върховният касационен съд се произнася в закрито заседание по искането за спиране на изпълнението и по размера на обезпечението. Важно е да се знае,че пред касационната инстанция не могат да се представят обстоятелства и доказателства по същество на материалния спор, а само такива доказателствени средства, които съдържат информация относно касационните основания. Обикновено като доказателствени средства за пороците на обжалваното решение се използват протоколите от заседанията и мотивите на въззивната инстанция. За да си спестите излишни нерви и емоции, както и неприятности в хода на съдебното производство се обърнете към нас :
Международна Правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“
Tel./. Fax : +359 2 858 10 25
Tel. : + 359 897 90 43 91
E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg